Legislativa


Žádost o povolení kácení stromů a keřových porostů rostoucích mimo les

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

  Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ke stažení ZDE! Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les musí vedle obecných náležitostí obsahovat:
  1. a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres
  2. b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku
  3. c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druh dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí;
  4. d) zdůvodnění žádosti
  Kdy není nutné žádat o povolení ke kácení dřevin? Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje: –      pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí –      pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2 –      pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin –      pro dřeviny rostoucí v zahradách (zahrada je vyhláškou č. 189/2013 Sb. definována jako pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti) –      jedná – li se o dřevinu, která svým stavem bezprostředně ohrožuje život i zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu – do 15 dnů po zásahu je nutno oznámit toto kácení (jedná se o stromy v havarijním stavu) –      z důvodů pěstebních, za účelem obnovy porostů a při provádění výchovné probírky - musí být oznámeno písemně alespoň 15 dnů předem (Pozn. Oznámení o kácení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení.)   Kdy je možno provádět kácení dřevin rostoucích mimo les? Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období vegetačního klidu (§ 8 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb.) tj. od 1. listopadu do 31. března.